Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


From the importer to the exporter - Từ nhà xuất khẩu tới nhà sản xuấtDear Mr James,

Thank you for replying to our enquiry of 19 April and letting you know that the C2000 computers, Cat. No. D16 are available.
the terms you quoted are quite satisfactory, and you will find our order, 8815, enclosed. We have instructed our bank, New Zealand Bank, Takapuna Street, Wellington, to open an irrevocable letter of credit fro $22,000 in your favour. This should cover c.i.f. shipment and bank charges, and the credit is valid until 10 June 19--.
You will receive confirmation from our bank's agents Eastland Bank Ltd, 401 Aldgate, London EC1, and you may draw on them at 60 days for the amount of the invoice. When submitting your draft, would you please enclose the following documents?

Bill of lading (6 copies)
Invoice c.i.f. Wellington (4 copies)
A.R. Insurance Policy for $24,200

Please fax or telex us as soon as you have arranged shipment

Yours sincerely,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông James,

Cám ơn ông đã trả lời thư yêu cầu thông tin của chúng tôi đề ngày 19 tháng 4 và cho chúng tôi biết là loại máy tính C2000, Catalô số D16 có thể mua được.
Điều kiện ông dẫn chứng hoàn toàn được đồng ý, và ông sẽ thấy đơn đặt hàng số 8815 của chúng tôi đính kèm. Chúng tôi đã thông báo cho ngân hàng New Zealand của chúng tôi ở Takapuna Street, Wellington để mở thư tín dụng không thể hủy ngang tri giá 20.000 đôla cho ông. Thư tín dụng này có giá trị đến ngày 10 tháng 6 năm 19--.

Ông sẽ nhận được thư xác nhận của ngân hàng CTHH Eastland Bank đại lý của ngân hàng chúng tôi, ở 401 Aldgate, London ECL, và ông có thể ký phát hối phiếu thu tiền ở ngân hàng của họ vào ngày thứ 60 cho số tiền của hóa đơn ấy. Khi trình hối phiếu của ông, xin ông kèm theo những chứng từ sau?

Vận đơn (6 liên)
Hóa đơn c.i.f Wellington (4 liên)
Bảo hiểm toàn bộ rủi ro cho 24.200 đôla

Xin đánh fax hoặc telex cho chúng tôi ngay khi ông đã thu xếp xong việc gửi hàng đường biển.

Trân trọng,
Views: 3440   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.