Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Instructing agent to make a change in your policy - Báo cho đại lý sửa đổi hợp đồng bảo hiểm của bạnPolicy #00-000-00

Dear Mr. Powell,

I would like to make a change on my auto insurance when the present policy expires on May 31.
Now that the car is nearly six years old, I wish to discontinue the collision coverage. All other provisions of the policy are to remain the same.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính gửi ông Powell,

Tôi muốn có sự thay đổi về việc bảo hiểm chiếc xe của tôi khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn vào ngày 31/5.
Lúc này chiếc xe đã gần 6 tuổi, tôi mong được ngưng bảo hiểm về va chạm. Mọi điều khoản khác trong hợp đồng bảo hiểm được giữ nguyên như cũ.

Chân thành,
Views: 8597   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.