Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I can't think of it off hand!Bernard is trying to get a hold of Herbert, but he forgets his phone number, so he asks Beatrice....

Bernard: Do you know what Herbert's phone number is?
Beatrice: Oh, Herbert's phone number? I don't have my address book on me....hmmm...I can't think of it right off hand.
Bernard: That's too BAD! I've got to find him. It's urgent! If I can't find him today, I'll be dead!
Beatrice: Well, why don't you call Michelle? She has his phone number.
Bernard: I've tried, but no one ANSWERED!
Beatrice: Oh, you are so dead!Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 6244   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.