Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


That's how rumors get started! - Tin đồn bắt đầu là như thế đấy.Storyline: Judy isn't at work today, and a "rumor" starts....

Sarah: Why isn't Judy at work today?
Barbara: Apparently, something came up and she couldn't come.
Sarah: I wonder what happened.
Barbara: I heard she has a new boyfriend.
Sarah: Really? When did that happen?
Barbara: I don't know. I'm only guessing.
Sarah: A-ha, that's how rumors get started.Bài dịch mang tính tham khảo

Dẫn chuyện: Judy không đi làm hôm nay, thế là một tin đồn bắt đầu...

Sarah : Sao hôm nay Judy không đi làm nhỉ?
Barbara : Có lẽ có gì đó đã xẩy ra khiến cô ấy không thể tới.
Sarah : Không biết cái gì xẩy ra nhỉ.
Barbara : Tôi nghe nói cô ấy có bạn trai mới.
Sarah : Thật thế ư? Khi nào thế?
Barbara : Tôi không biết. Tôi chỉ đoán thôi.
Sarah : À , Tin đồn bắt đầu là như thế đấy.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8097   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.