Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Kỹ thuật trồng trọt
Kỹ thuật trồng trọt


 
to_harrow.jpg
to harrow
to_plough.jpg
to plough
transplant_rice_seedlings.jpg
transplant rice seedlings
to_thresh.jpg
to thresh
 
to_pound.jpg
to pound
to_reap.jpg
to reap
threshing_machine.jpg
threshing machine
harvest_time.jpg
harvest time
 
winnow.jpg
winnow
sift.jpg
sift
threshing _floor.jpg
threshing floor
bumper_harvest.jpg
bumper harvest

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.