Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Meat, Poultry, and Seafood 2 - Thịt, đồ biển


 
clam.jpg
clam
oyster.jpg
oyster
mussel.jpg
mussel
scallop.jpg
scallop
 
bloody_clam.jpg
bloody clam
green_mussel.jpg
green mussel
hard-shell_clam.jpg
hard-shell clam
Manila_clam.jpg
Manila clam
 
mussels.jpg
mussels
Prince_Edward_Island_mussel.jpg
Prince Edward Island mussel
quahog.jpg
quahog
razor_clam.jpg
razor clam
 
scallops.jpg
scallops
sea_slug.jpg
sea slug
shrimp_meat.jpg
shrimp meat
soft-shell_clam.jpg
soft-shell clam

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.