Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Clothing 4 - Quần áo


 
collar.jpg
collar
umbrella.jpg
umbrella
hard_hat.jpg
hard hat
overalls.jpg
overalls
 
raincoat.jpg
raincoat
pocket.jpg
pocket
cap.jpg
cap
clothes_hanger.jpg
clothes hanger
 
lorgnettes.jpg
lorgnettes
safety_pin.jpg
safety pin
sewing_machine.jpg
sewing machine
spectacles.jpg
spectacles
 
lace.jpg
lace

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.