Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Animals - Động vật
Birds 5 - Chim


 
penguin.jpg
penguin
great_horned_owl.jpg
great horned owl
carnivore.jpg
carnivore
dove.jpg
dove
 
emperor_penguin.jpg
emperor penguin
harpy_eagle.jpg
harpy eagle
heron.jpg
heron
macaroni_penguin.jpg
macaroni penguin
 
meadowlark.jpg
meadowlark
puffin.jpg
puffin
snowy_owl.jpg
snowy owl
spotted_owl.jpg
spotted owl
 
toucan.jpg
toucan
umbrellabird.jpg
umbrellabird
vulture.jpg
vulture

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.