Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Education - Học vấn
Shapes 2 - Hình dạng


 
dodecahedron.jpg
dodecahedron
fractal.jpg
fractal
hexaflexagon.jpg
hexaflexagon
icosahedron.jpg
icosahedron
 
line_segment.jpg
line segment
octagon.jpg
octagon
octahedron.jpg
octahedron
pentagon.jpg
pentagon
 
polka_dots.jpg
polka dots
polygon.jpg
polygon
polyhedron.jpg
polyhedron
quadrilateral.jpg
quadrilateral
 
round.jpg
round
shapes.jpg
shapes
spiral.jpg
spiral
torus.jpg
torus
 
trapezoid.jpg
trapezoid
zigzag.jpg
zigzag

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.