Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Clothing 3 - Quần áo


 
button.jpg
button
sweatband.jpg
sweatband
belt.jpg
belt
purse.jpg
purse
 
briefcase.jpg
briefcase
glasses.jpg
glasses
cane.jpg
cane
clothespin.jpg
clothespin
 
crown.jpg
crown
eyeglasses.jpg
eyeglasses
jewel.jpg
jewel
laundry_basket.jpg
laundry basket
 
mitten.jpg
mitten
mortar_board.jpg
mortar board
necktie.jpg
necktie
sew.jpg
sew

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.