Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Education - Học vấn
Shapes 1 - Hình dạng


 
crescent.jpg
crescent
ellipse.jpg
ellipse
equilateral_triangle.jpg
equilateral triangle
heptagon.jpg
heptagon
 
hexagon.jpg
hexagon
isosceles_triangle.jpg
isosceles triangle
orb.jpg
orb
parallelogram.jpg
parallelogram
 
rhombus.jpg
rhombus
scalene_triangle.jpg
scalene triangle
semicircle.jpg
semicircle
sphere.jpg
sphere
 
star.jpg
star

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.