Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Animals - Động vật
Birds 1 - Chim


 
pigeon.jpg
pigeon
hummingbird.jpg
hummingbird
crow.jpg
crow
eagle.jpg
eagle
 
owl.jpg
owl
hawk.jpg
hawk
bluejay.jpg
blue jay
robin.jpg
robin
 
sparrow.jpg
sparrow
cardinal.jpg
cardinal
canary.jpg
canary
parakeet.jpg
parakeet
 
parrot.jpg
parrot
woodpecker.jpg
woodpecker
stork.jpg
stork
roadrunner.jpg
roadrunner

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.