Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Plants and Trees 2 - Cây cỏ


 
petunia.jpg
petunia
iris.jpg
iris
zinnia.jpg
zinnia
buttercup.jpg
buttercup
 
sugarcane.jpg
sugarcane
rice.jpg
rice
wheat.jpg
wheat
eucalyptus.jpg
eucalyptus
 
dogwood.jpg
dogwood
magnolia.jpg
magnolia
poplar.jpg
poplar
birch.jpg
birch
 
holly.jpg
holly
vine.jpg
vine
plant_pot.jpg
plant pot

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.