Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Sports, activity - Thể thao, hành động
In Port - Hải cãng


 
fisherman.jpg
fisherman
pier.jpg
pier
forklift.jpg
forklift
crane.jpg
crane
 
container.jpg
container
cargo.jpg
cargo
barge.jpg
barge
tugboat.jpg
tugboat
 
lighthouse.jpg
lighthouse
tanker.jpg
tanker
buoy.jpg
buoy
ferry.jpg
ferry
 
smokestack.jpg
smokestack
lifeboat.jpg
lifeboat
gangway.jpg
gangway
porthole.jpg
porthole
 
windlass.jpg
windlass
anchor.jpg
anchor
bollard.jpg
bollard
dock.jpg
dock

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.