Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Transportation - Giao thông
Bikes - Xe đạp


 
wheel.jpg
wheel
horn.jpg
horn
tricycle.jpg
tricycle
helmet.jpg
helmet
 
fender.jpg
fender
lock.jpg
lock
bicycle.jpg
bicycle
brake.jpg
brake
 
pedal.jpg
pedal
sprocket.jpg
sprocket
reflector.jpg
reflector
valve.jpg
valve
 
tire.jpg
tire
motorcycle.jpg
motorcycle

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.