Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Public - Công cộng
The Armed Forces - Quân đội


 
bomber.jpg
bomber
bomb.jpg
bomb
battleship.jpg
battleship
parachute.jpg
parachute
 
submarine.jpg
submarine
periscope.jpg
periscope
jeep.jpg
jeep
tank.jpg
tank
 
cannon.jpg
cannon
sailor.jpg
sailor
army.jpg
army
soldier.jpg
soldier
 
marines.jpg
marines
airman.jpg
airman
rifle.jpg
rifle
trigger.jpg
trigger
 
bayonet.jpg
bayonet
bullet.jpg
bullet
mortar.jpg
mortar

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.