Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Heath - Sức khỏe
Medical and Dental Care - Y tế, nha khoa


 
X-ray.jpg
X-ray
wheelchair.jpg
wheelchair
sling.jpg
sling
band-aid.jpg
band-aid
 
cast.jpg
cast
crutch.jpg
crutch
attendant.jpg
attendant
stethoscope.jpg
stethoscope
 
chart.jpg
chart
doctor.jpg
doctor
stretcher.jpg
stretcher
dentist.jpg
dentist
 
nurse.jpg
nurse
patient.jpg
patient
stiches.jpg
stiches
syringe.jpg
syringe

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.