Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
Kitchen Verbs - Công việc nhà bếp


 
stir.jpg
stir
grate.jpg
grate
pour.jpg
pour
peel.jpg
peel
 
carve.jpg
carve
break.jpg
break
beat.jpg
beat
cut.jpg
cut
 
slice.jpg
slice
chop.jpg
chop
steam.jpg
steam
broil.jpg
broil
 
bake.jpg
bake
fry.jpg
fry
boil.jpg
boil

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.