Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
The Kitchen 1 - Dụng cụ nhà bếp


 
steamer.jpg
steamer
colander.jpg
colander
suacepan.jpg
suacepan
lid.jpg
lid
 
blender.jpg
blender
pot.jpg
pot
canister.jpg
canister
toaster.jpg
toaster
 
refrigerator.jpg
refrigerator
freezer.jpg
freezer
ice_tray.jpg
ice tray
cabinet.jpg
cabinet
 
counter.jpg
counter
teakettle.jpg
teakettle
burner.jpg
burner
stove.jpg
stove
 
oven.jpg
oven
broiler.jpg
broiler

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.