Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Weather - Thời tiết
Describing the Weather - Thời tiết


 
rainy.jpg
rainy
cloudy.jpg
cloudy
snowy.jpg
snowy
sunny.jpg
sunny
 
hot.jpg
hot
warm.jpg
warm
cool.jpg
cool
cold.jpg
cold
 
freezing.jpg
freezing
foggy.jpg
foggy
dry.jpg
dry
wet.jpg
wet
 
icy.jpg
icy

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.