Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Outdoor Clothes - Quần áo mặc ngoài trơì


 
gloves.jpg
gloves
backpack.jpg
backpack
windbreaker.jpg
windbreaker
jeans.jpg
jeans
 
parka.jpg
parka
earmuffs.jpg
earmuffs
mittens.jpg
mittens
tights.jpg
tights
 
ski_cap.jpg
ski cap
jacket.jpg
jacket
hat.jpg
hat
scarf.jpg
scarf
 
overcoat.jpg
overcoat
boots.jpg
boots
beret.jpg
beret
coat.jpg
coat

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.