Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruits 1 - Trái cây


 
apple.jpg
apple
pineapple.jpg
pineapple
grapefruit.jpg
grapefruit
orange.jpg
orange
 
lemon.jpg
lemon
lime.jpg
lime
gooseberries.jpg
gooseberries
cranberries.jpg
cranberries
 
nectarine.jpg
nectarine
pear.jpg
pear
cherries.jpg
cherries
bananas.jpg
bananas
 
prune.jpg
prune
apricot.jpg
apricot
watermelon.jpg
watermelon
cantaloupe.jpg
cantaloupe

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.