Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> People - Người
The Human Body 1 - Thân thể người


 
mouth.jpg
mouth
hair.jpg
hair
forehead.jpg
forehead
ear.jpg
ear
 
cheek.jpg
cheek
nose.jpg
nose
jaw.jpg
jaw
tongue.jpg
tongue
 
tooth.jpg
tooth
lip.jpg
lip
eyebrow.jpg
eyebrow
eyelid.jpg
eyelid
 
eyelashes.jpg
eyelashes
pupil.jpg
pupil
brain.jpg
brain
throat.jpg
throat

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.