Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #086


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Do you like _____________ in your coffee?
summer
sugar
surprise
2) The _____________ is in the north at 12 am.
sun
surprise
suffering
3) How much of the earth's _____________ is water?
suitable
sweetly
surface
4) We swim every day in _____________.
sure
summer
sweetly
5) She is ______________ from a cold.
swims
suitable
suffering
6) The children smiled _____________ at the teacher.
sweetly
suitable
surprise
7) What a nice _____________ to see you here!
sweetly
suitable
surprise
8) We will have the meeting at a _____________ time.
sweetly
suitable
surprise
9) We are _____________ that you will both be very happy.
summer
swims
sure
10) You can have free _____________ in the sea.
summer
swims
sure      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.