Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #037


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) The door ____________ is too high for the child.
half
habit
handle
2) I like your __________ cut.
hand
hair
gun
3) Don't tell me what ____________ in the film.
grows
guess
happens
4) She _________ flowers and vegetables in her garden.
grows
guess
happens
5) Smoking is a very bad ___________.
habit
gun
hand
6) His mother ___________ his picture on the wall.
grows
hand
hung
7) __________ of the fruit is yours and half is mine.
gun
hand
half
8) You must not point a ___________ at anyone.
gun
hand
half
9) She held a small yellow book in her ______.
gun
hand
half
10) __________ what we planted in the garden!
handle
hand
guess      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.