Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #035


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Have you _________ a bus ticket?
go
get
got
2) He reads to improve his _____________ knowledge.
glass
general
God
3) The teacher will ___________ us a test on Monday.
go
give
get
4) The church has coloured __________ in the windows.
glass
gold
girls
5) They will __________ to town by bus.
give
get
go
6) The weather ___________ warm very quickly.
give
get
got
7) The ___________ all want to be scientists.
glass
girls
God
8) I pray to ___________ that my children are safe.
glass
girls
God
9) A __________ coin will pay for your ticket.
gold
glass
girls
10) When does the bus __________ to Rotorua?
got
get
go      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.