Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #016


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) You have done well _____________ with us.
compared
competition
common
2) The child has a _____________ of balls.
condition
competition
collection
3) I plan to _____________ this job tomorrow.
coloured
complete
comes
4) My new shoes are still ____________ .
common
cold
uncomfortable
5) He _____________ to school by bus.
compared
complete
comes
6) The cats had a _____________ for the ball.
competition
condition
collection
7) She _____________ in her drawing.
compared
coloured
complete
8) What is the _____________ of the road?
collection
competition
condition
9) Make sure the drinks are ____________ .
common
cold
uncomfortable
10) It is a _____________ mistake to say "childrens".
common
cold
uncomfortable      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.