Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #010


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) My sister has _____________ hair.
brushed
bright
brown
2) He _____________ the crumbs from the table.
brushed
brought
built
3) I _____________ you some flowers from my garden.
brushed
brought
built
4) The Sky Tower is the tallest _____________ in Auckland.
brother
bucket
building
5) Please fill the _____________ with water.
brother
bucket
building
6) This church was _____________ in 1900.
built
brushed
bright
7) The _____________ was swept away by the river.
bucket
bridge
building
8) My _____________ has hair like mine.
brother
bridge
Buddhists
9) She needs a _____________ light for reading.
brushed
brown
bright
10) Most Tibetan people are ____________ .
Buddhists
brown
bright      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.