Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Tenses Mix 1 - Fill-in Exercise


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I ......... to the cinema yesterday. (to go)
2) Peter ......... 12 next week. (to be)
3) My friend ......... to music every evening. (to listen)
4) They ......... their car. It looks new again. (to clean)
5) Listen! Mrs Jones ......... the piano. (to play)
6) He ......... his arm two weeks ago. (to break)
7) They ......... a test now. (to write)
8) We ......... a film tomorrow evening, but we haven't got the tickets yet. (to watch)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.