Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Present Progressive - Questions, negations - short forms - 2


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Andrew ......... . (not/to make muffins)
2) You ......... . (not/to cut the grass)
3) Simon ......... . (not/to write a letter)
4) We ......... . (not/to swap things)
5) Kathy ......... . (not/to dance with Bob)
6) Jack and Colin ......... . (not/to save money for a book)
7) I ......... . (not/to run home)
8) My mother ......... . (not/to take a shower)
9) Dave ......... . (not/to swim in the lake)
10) The teacher ......... . (not/to ride the bike)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.