Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Simple Past - Statements - Regular Verbs


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Jane ......... a film. (to watch)
2) He ......... a box. (to carry)
3) They ......... their father. (to help)
4) John and Amy ......... things. (to swap)
5) I ......... to Andrew. (to talk)
6) Susan ......... with Peter. (to dance)
7) The boys ......... basketball. (to try)
8) We ......... a trip. (to plan)
9) She ......... her hair. (to wash)
10) The car ......... at the traffic lights. (to stop)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.