Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Present Progressive - Statements - long forms


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Jane ......... . (to watch a film)
2) We ......... . (to buy a new house)
3) They ......... . (to play chess)
4) Peter ......... . (to feed his dog)
5) Mary ......... . (to wash her hair)
6) Max and Sue ......... . (to help their father)
7) You ......... . (to learn the poem)
8) Peggy ......... . (to draw a picture)
9) Phil and Nick ......... . (to sing a song)
10) I ......... . (to talk to John)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.