Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

going-to-future - Statements


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) He ......... his friend. (to phone)
2) We ......... a computer game. (to play)
3) My sister ......... TV. (to watch)
4) You ......... a picnic next Tuesday. (to have)
5) Jane ......... to her friend. (to go)
6) They ......... to the bus stop this afternoon. (to walk)
7) His brother ......... a letter to his uncle today. (to write)
8) She ......... her aunt. (to visit)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.