Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Apostrophe 's


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) This is ......... book. (Peter)
2) Let's go to the ......... . (Smiths)
3) The ......... room is upstairs. (children)
4) ......... sister is twelve years old. (John)
5) ......... shoes are on the second floor. (Men)
6) ......... and ......... bags have got blue stickers. (Susan - Steve)
7) My ......... car wasn't expensive. (parents)
8) ......... CD player is new. (Charles)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.