Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

If Clauses, Conditional Sentences


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) If I go to Leipzig, I ......... the zoo.
will visit
would visit
would have visited
2) If I were a millionaire, I ......... in Beverly Hills.
will live
would live
would have lived
3) If we had read the book, we ......... the film.
will understand
would understand
would have understood
4) I could have arrived in time if I ......... the train.
don't miss
didn't miss
hadn't missed
5) If the teacher explained the grammar once more, I ......... a good test.
will write
would write
would have written
6) My friend would stay longer in Vienna if he ......... more time.
has
had
had had
7) If it had not rained I ......... for a walk.
will go
would go
would have gone
8) If Jim travelled to Scotland again, he ......... a whisky distillery.
will visit
would visit
would have visited      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.