Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Indefinite artic


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Lucy likes ......... dog.
2) Ben has got ......... old bike.
3) Let's sing ......... song.
4) Peter has got ......... aunt in Berlin.
5) Emily needs ......... new desk in her room.
6) He has got ......... exercise book in his school bag.
7) I must find ......... blue pencil.
8) We listen to ......... English CD.
9) The speed of this car was 160 miles ......... hour.
10) Do they like ......... uniform?      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.