Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Allow, Let, Make & Force


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) They ____ me do it.
made
forced
2) I wasn't allowed ____.
go
to go
3) They didn't ____ anyone to go.
allow
let
4) They ____ us to go there.
forced
made
5) You're not ____ to smoke here.
allowed
let
6) Will they ____ us to do it?
allow
let
7) I was ____ to go there.
made
let
8) Who ____ them come in?
allowed
let
9) He found it hard to make himself ____ because of his pronunciation.
understand
understood
10) We were made ____ the work.
do
to do      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.