Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Infinitives with or without 'to'


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) They didn't allow me ____ it.
do
to do
2) They didn't let me ____ it.
do
to do
3) He ought ____ a doctor about that.
see
to see
4) I was unable ____ it.
do
to do
5) He made us ____ it.
do
to do
6) I couldn't _____ them.
see
to see
7) I forgot ____ it.
do
to do
8) I heard them ____ it.
do
to do
9) You needn't ____ it.
do
to do
10) You don't need ____ it.
do
to do
11) He refused ____ me.
see
to see
12) We were forced ____ it.
do
to do      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.