Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Word order


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Every day
I go every day there.
I go there every day
Either could be used here.
2) Fluently
I want to speak English fluently.
I want to speak fluently English .
3) Since
He's been since three o'clock here.
He's been here since three o'clock.
4) Probably
I probably won't have time to do it.
I won't probably have time to do it.
5) Never
I've never met her.
I've met her never.
6) There
I went last week there.
I went there last week.
7) Own
I did it on my own.
I did on my own it.
8) Often
Do you come here often?
Do often you come here?
9) Hard
He worked hard all week.
He worked all week hard.
10) Well
The computer system worked well.
The computer system well worked.
11) On the radio
It was this morning on the radio.
It was on the radio this morning.
12) Where
Could you tell me where is she?
Could you tell me where she is?
13) Just
I just have done it.
I have just done it.
14) Seldom _____ seen such a mess.
I have
have I
15) Recently
I haven't recently spoken to her.
I haven't spoken to her recently.      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.