Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

All & Whole


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) They spent _____ time arguing.
all
whole
the
the whole
2) They argue _____ time.
all
whole
all the
3) ____ people at the meeting were bored.
All
Whole
All the
Whole the
4) The book is ____ about the royal family.
all
whole
the all
the whole
5) The ____ family was there.
all
whole
6) He is ____ responsible.
whole
wholey
7) That's ____ point.
all
whole
the all
the whole
8) ____ in ____, it was a success.
All ... all
Whole ... whole
9) I'd travel ____ world to find her.
all
the whole
10) It's ____ in the mind.
all
whole
the all
all the      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.