Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Although, Though, Despite and However


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) She went out ____ the rain.
although
despite
Either could be used here.
2) She went out ____ it was raining.
although
despite
Either could be used here.
3) She went out ____ the fact that it was raining.
although
despite
Either could be used here.
4) ____ she didn't like it, I enjoyed it a lot.
Although
Despite
Either could be used here.
5) It was good, ____ expensive.
though
despite
Either could be used here.
6) I was late. _____, the others were all on time.
Although
However
Despite
7) ____ I was late, the others were all on time.
Although
However
Despite
8) They managed it ____ I wasn't there.
although
despite
however
9) They managed it ____ the fact that I wasn't there.
although
despite
however
10) ____ tired, he managed to finish it on time.
Though
Despite
Either could be used here.
11) ____ hard she tried, she still couldn't manage it.
However
Despite
Though
Although
12) 'You did it!'
'I didn't enjoy it much, though.'
'I didn't enjoy it much, although.'
13) ____ of the opportunity, no one bothered.
Despite
In spite
Although
Though      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.