Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Hundred & Hundreds


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) It cost five ......... dollars.
hundred
hundreds
hundreds of
2) There were ......... of people at the meeting.
hundred
hundreds
hundreds of
3) Even if I live to be ........., I'll never forget it.
hundred
a hundred
4) Several ......... people were killed in the fighting.
hundred
hundreds
hundreds of
5) It cost .........
thousand
thousands
6) Which is the correct way to write ten thousand in figures?
10.000
10,000
7) It's worth a few ......... pounds.
thousand
thousands
8) Three thousand ......... hundred and ten.
a
one
9) Never in ......... years!
million
a million
millions
10) There were hundreds ......... thousands of people in the city centre.
and
of      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.