Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Fewer & Less


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) There were ......... at the college last year.
fewer
less
2) I enjoyed his new film ......... than his last one.
fewer
less
3) I need to spend ......... money on stupid things.
fewer
less
4) I've been there ......... times than I should.
fewer
less
5) I spent ......... time on the first question than the second.
fewer
less
6) I was ......... difficult than I'd thought it would be.
fewer
less
7) I made ......... mistakes this time.
fewer
less
8) The project is ......... complicated than the last one.
fewer
less
9) There were ......... complications this time.
fewer
less
10) I'd buy it if it were ......... expensive.
fewer
less      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.