Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Good & Well


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) That was a ......... lesson.
good
well
2) The dinner smells .........
good
well
3) The project's going .........
good
well
4) It sound ......... good to me.
good
well
5) That coat looks ......... on you.
good
well
6) I don't have a ......... feeling about this.
good
well
7) The holiday did me a lot of .........
good
well
8) She speaks English .........
good
well
9) She speaks ......... German.
good
well
10) They gave me some ......... advice.
good
well      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.