Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Enough & Too


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) It was _____ so we didn't get it.
expensive enough
too expensive
enough expensive
2) It's ______ to read; I don't understand it at all.
enough difficult
too difficult
difficult enough
3) They didn't sell ______ to make it worthwhile.
tickets enough
enough tickets
too tickets
4) There were _____ people there.
too
too many
5) It's not ______ to sort things out.
enough late
late enough
too late
6) It's ______ to pass.
enough difficult
too difficult
7) I left because I'd had _____ their arguing.
enough
enough of
too
8) He ate ______ and felt ill.
enough much
much enough
too much
9) I'm shatterd; I didn't _____ last night
enough sleep
sleep enough
too sleep
too much sleep
10) It's _____ to walk - I'll take the bus.
enough far
far enough
too far
too much far
11) I didn't get _____ last night and I'm exhausted.
enough sleep
sleep enough
too sleep      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.