Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

For - Since


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) She's lived here ___ 1975.
for
since
2) He's been in London ___ five days.
for
since
3) They haven't been used ___ many years.
for
since
4) She's been working ___ nine this morning.
for
since
5) I haven't eaten ___ hours.
for
since
6) It has been raining ___ ages.
for
since
7) India has been independant ___ 1947.
for
since
8) They have been married ___ October.
for
since
9) How many years is it ___ you graduated from junior high school?
for
since
10) We have been waiting ___ twenty minutes.
for
since      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.