Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

A or An


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) This is Bob. He's _____ doctor.
a
an
2) Peter is ____ engineer.
a
an
3) That's Oliver. He's ___ travel agent.
a
an
4) Leonardo di Caprio is ___ actor.
a
an
5) Fred is ____ electrician.
a
an
6) Mr. Smith is ___ teacher.
a
an
7) This is Gloria. She's ___ homemaker.
a
an
8) That's John. He's ___ police officer.
a
an
9) I'm ____ student.
a
an
10) Meryl Streep is ____ actress.
a
an      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.