Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Still-Yet


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Is it ___ snowing?
still
yet
2) Has it finished ___?
still
yet
3) I haven't eaten ___.
still
yet
4) She is ___ looking for a job.
still
yet
5) The bus hasn't come ___.
still
yet
6) Have you done it ___?
still
yet
7) They are ___ eating.
still
yet
8) It hasn't stopped raining ___.
still
yet
9) She is ___ in bed.
still
yet
10) She hasn't got up ___.
still
yet      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.