Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Until-Since-For


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I've lived in America ___ I was five years old.
Until
Since
For
2) He said he would be away ___ Monday
Until
Since
For
3) I've been married ___ five years now.
Until
Since
For
4) Mom and Dad have gone away ___ a few days
Until
Since
For
5) Wait here ___ I come back.
Until
Since
For
6) I stayed up ___ three in the morning.
Until
Since
For
7) It has been raining ___ he arrived.
Until
Since
For
8) I have been studying ___ half an hour.
Until
Since
For
9) I have been away ___ five p.m.
Until
Since
For
10) I am going on a holiday ___ three weeks. Can you feed my cat?
Until
Since
For      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.