englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> common mistakes 2

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anglorthoglots
 member
 ID 18986
 Date: 08/11/2011


common mistakes 2
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
copy link rồi paste vo internet explorer để nghe: http://vocaroo.com/?media=vPiwSEpW0YWIPbaPw
http://vocaroo.com/?media=vPiwSEpW0YWIPbaPw
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group